EOS API Enumerated Types By Interface

List of all Enumerated Types in the EOS API, sorted by interface membership

阅读时间少于1分钟

No Interface

EOS_EAntiCheatCommonClientAction EOS_EAntiCheatCommonClientActionReason EOS_EAntiCheatCommonClientAuthStatus EOS_EAntiCheatCommonClientFlags EOS_EAntiCheatCommonClientInput EOS_EAntiCheatCommonClientPlatform EOS_EAntiCheatCommonClientType EOS_EAntiCheatCommonEventParamType EOS_EAntiCheatCommonEventType EOS_EAntiCheatCommonPlayerMovementState EOS_EAntiCheatCommonPlayerTakeDamageResult EOS_EAntiCheatCommonPlayerTakeDamageSource EOS_EAntiCheatCommonPlayerTakeDamageType EOS_EApplicationStatus EOS_EAttributeType EOS_EComparisonOp EOS_EDesktopCrossplayStatus EOS_EExternalAccountType EOS_EExternalCredentialType EOS_ELogCategory EOS_ELoginStatus EOS_ELogLevel EOS_ENetworkStatus EOS_EResult EOS_ERTCAudioInputStatus EOS_ERTCAudioOutputStatus EOS_ERTCAudioStatus

AntiCheatClient

EOS_EAntiCheatClientMode EOS_EAntiCheatClientViolationType

Auth

EOS_EAuthScopeFlags EOS_EAuthTokenType EOS_ELinkAccountFlags EOS_ELoginCredentialType

Ecom

EOS_EEcomItemType EOS_EOwnershipStatus

Friends

EOS_EFriendsStatus

IntegratedPlatform

EOS_EIntegratedPlatformManagementFlags

KWS

EOS_EKWSPermissionStatus

Leaderboards

EOS_ELeaderboardAggregation

Lobby

EOS_ELobbyAttributeVisibility EOS_ELobbyMemberStatus EOS_ELobbyPermissionLevel

Metrics

EOS_EMetricsAccountIdType EOS_EUserControllerType

Mods

EOS_EModEnumerationType

P2P

EOS_EConnectionClosedReason EOS_EConnectionEstablishedType EOS_ENATType EOS_ENetworkConnectionType EOS_EPacketReliability EOS_ERelayControl

PlayerDataStorage

EOS_PlayerDataStorage_EReadResult EOS_PlayerDataStorage_EWriteResult

Presence

EOS_Presence_EStatus

Reports

EOS_EPlayerReportsCategory

RTC

EOS_ERTCParticipantStatus

Sessions

EOS_EOnlineSessionPermissionLevel EOS_EOnlineSessionState EOS_ESessionAttributeAdvertisementType

TitleStorage

EOS_TitleStorage_EReadResult

UI

EOS_UI_EKeyCombination EOS_UI_ENotificationLocation